Zhubei Guangming
Tel. 03-657-0648
Add.
No.128, Guangming 1st Rd., Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan(R.O.C)